کوردستان بزرگ نمودار میشود

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

کوردستان بزرگ نمودار میشود

پژواک کوکبیان


خلاصه

وضعیت مردم کورد، بزرگترین ملت بدون کشور درجهان، یک منبع عدم ثبات در ترکیه، عراق، و ایران برای چندین دهه بوده است.وضعیت مردم کورد، بزرگترین ملت بدون کشور درجهان، یک منبع عدم ثبات در ترکیه، عراق، و ایران برای چندین دهه بوده است. اما با شروع جنگ داخلی در سوریه، بازی جدیدی با توجه به این موضوع بە صحنە رسیدە است. برای ماه ها، شبه نظامیان کورد در سوریه دیگر با جناح اسلامی، درون جنبش شورشیان سوریه مبارزه کرده ان وآنها بە طرزشگفت انگیزی موفق بوده اند، نتیجه آن پیروزیهای بزرگ نظامی در بخش شمال شرقی کشور در برابرجبهه النصرە و دولت اسلامی عراق و شام (ISIL)، کە هر دو وابسته به القاعده هستندشدە است. با توجه به فروپاشی گسترده قدرت دولت بشار اسد در شمال شرقی سوریه ، کردها برای ماه ها آماده شده اند تا قدرت خود درآن منطقه را بە میزان زیادی گسترش دهند.

پس از آخرین پیروزی بر نیروهای اسلام گرا دراواخر اکتبر و اوایل نوامبر، رهبران کرد در سوریه در نهایت قدم بعدی را برداشتند. آنها ایجاد یک "دولت موقت خودمختار" برای منطقه کردستان سوریه را اعلام کردند.این کاملا روشن است که این یک اقدام موقت بود. همان اعلام تایید کرد که انتخابات برای دولت در دراز مدت به زودی خواهد دنبال کنید.

این باعث نگرانی در پایتختهای کشورهای همسایه شد. در حالی که اسد به نظر می رسد انگیزە بازپسگیری کنترل مناطق شمال شرق، حداقل تازمانی که او قادر به سرکوب ، جمعیت بزرگتر شورشیان عرب سنی است را از دست دادە است. هم آنکارا و هم بغداد آنچه را اساسا که تولد یک نهاد سیاسی مستقل کوردی است نگران کردە است.

رهبران ترکیه به نظر می رسد به طور فزایندهای در مورد چگونگی برخورد با مسئله کورد بدون هدف (گیج) هستند. آنکارا در مبارزە مسلحانه برای چندین دهه در برابر تجزیه طلبی در خانه خود به رهبری حزب کارگران کردستان (PKK) بودە است و هنگامی کهنیروهای کورد در عراق با حمایت آمریکا تصمیم به اجرای منطقه پرواز ممنوع در 1990 درشمال عراق وایجاد یک منطقه خود مختار برداری کردند ، مقامات ترکیه به طرز بسیار محسوسی ناراضیبودند. اما در چند سال گذشته، دولت رجب طیب اردوغانبرای مسائل کوردستان داخل ترکیه از تلاش جدی تر از طریق سیاسی و نه از نیروی بیرحمانەصرف نظامی استفادە کردەاست . روابط آنکارا با دولت منطقه ای کردستان (کردستان) در عراقتبدیل شده است به مراتب ظریفتر و پیچیده تر از قبل تبدیل شدە است . در واقع، روابط اقتصادی میان ترکیه و کردستان عراق همچنان بە سرعت در حال رشد است. کردستان به عنوان یک منطقه جذاب برای سرمایه گذاری، کسب و کارها و شرکتهای ترکیه شدە است و خطوط لوله بین شمال عراق و ترکیه تبدیل بە راه بسیار ضروری انتقال نفت تولید کردستان شدە است.مولفە های سوددهندە برای دو طرف در روابط تجاری روشن است. اما ملاحظات امنیتی هم میتواند منجر به اتخاذ یک نگرش انعطاف بیشتری نسبت به حکومت اقلیم کردستان توسط آنکارا شود. با ظهور مجدد خشونت در جاهای دیگر عراق، برخی از ترک ها در حال حاضر منطقه صلح آمیزو باثبات حکومت اقلیم کردستان را به عنوان بافری (ضربە گیر) بین ترکیه و عراق پرآشوب میبینند.

در عین حال، رهبران ترکیه عملا در مورد ظهور نهاد سیاسی کورد دیگری در مرزهای خود آرام نمینشینند. حتی قبل از اعلام رسمی دولت خودمختار موقت برای منطقه کردستان سوریه، مقامات در آنکارا هشدار دادند که چنین اقدامی غیر قابل قبول است. معاون نخست وزیر ترکیه، بولنت آرینج تاکید کرد که کشورش را به تمامیت ارضی سوریه ملزم میداند و بە صراحت اظهار داشت که دولت وی ایجاد یک منطقه خودمختار کورد در خاک سوریه را تحمل نمیکند. مقامات ترکیه از قبلتر نگرانی و ترس این را داشتند کە یک نهاد کوردی در سوریه با برادران ملی خود در عراق ادغام و تشکیل یک کردستان بزرگ را بدهند کەهمانند مغناطیسی غیر قابل مقاومت برای اقلیت کورد خود در ترکیه تبدیل بشود.

سیاست آنکارا در رابطه با مسئله کرد در حال حاضر به نظر دمدمی حتی مقداری گیج بە نظر میرسد. اما حداقل مقامات ترکیه در حال حاضر در تلاش برای مقابله با ظهور مجدد مسئله کورد به عنوان یک نگرانی عمده در خاورمیانه هستند. مقامات آمریکا، از سوی دیگر، مثل آهویی کە بە یکبارە جلوی چراغ اتوموبیل قرار گرفتە عمل میکنند. نشانه هایی از یک سیاست منسجم وجود دارد، با وجود شواهد روزافزون که "مسالەکورد" در حال تبدیل شدن به یک عامل برجسته تر و به طور بالقوه مخرب میباشد . واشنگتن رسما به حمایت از رژیم در بغداد به عنوان دولت قانونی عراق، حتی با آنکە که هیچ اختیارمعنی داری در شمال کردستان ندارد ادامە میدهد. دولت اوباما اعلام همصدایی با آنکارادر تعهد به حاکمیت تمامیت ارضی سوریه نمودە است با وجود سقوط و ترک برداشتن دمشق واینکەمنطقه کوردستان در شمال شرق به سرعت بە سمت استقلال موقت حرکت میکند. مسلما، این مسئله کورد همانند خاری دیپلماتیک برای واشنگتن نمود پیدا کردە است. جمعیت کورد در عراق دموکراتیک ترین ، پرطرفدارترین دوست کاپیتالیسم وغرب در آن کشور مشکلدار است. و هر چند الان خیلی زود است کە بگوییم کوردهای سوریه بە جهت مشابەای میروند. اما کشورهای موجود در خاورمیانه به شدت نگران پیامدهای گسترش استقلال کوردها هستند ، و واشنگتن تمایلی به نادیده گرفتن و یا ازسرباز کردن مخالفتهایشان ندارد (واشنگتن هم نگران پیامدهای گسترش استقلال کوردها است). رهبران ایالات متحده باید از خود بپرسند ،و در سیاست موجود اصرار بر یک عراق یکپارچه و یک سوریه یکپارچە کە هیچ سنخی با واقعیت موجود ندارد ، تجدید نظرکنند. ارتباط با یک کردستان مستقل کە در مرزهای سراسر عراق و سوریه گسترش یافتە و بدون شک دولت های سوریه ، عراق و ترکیه ناخشنود هستند را در نظر داشتە باشند.یکی از آزمونهای مهم دولتمرداری تشخیص درست در زمان درست است هنگامی که سیاست های موجود غیرقابل دفاع و ناکارآمد است . رهبران ایالات متحده باید شروع بە بررسی این مسالە نمایند آیا زمان تجدیدنظر درمورد مسئله کرد فرارسیدە است ؟

تد گالن کارپنتر، عضو ارشد موسسه کاتو و ویرایشگرمجلە "منافع ملی"، نویسنده نه کتاب و بیش از 500 مقاله و مطالعە سیاسی درامور بین المللی است.

ترجمە از

http://nationalinterest.org/commentary/the-rise-greater-kurdistan-9454?page=1